Skip to main content

Bierzmowanie

“Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.”

Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.1 Art.2

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:

  • Metryka Chrztu
  • Zaświadczenie o aktualnym uczestnictwie w katechizacji

Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa dwa lata. Spotkania odbywają się w małych grupach prowadzonych przez animatorów pod opieką księży wikariuszy. Grupy formowane są w październiku po bierzmowaniu poprzedniego rocznika. Aby rozpocząć tradycyjne przygotowanie trzeba mieć w tym czasie ukończone 14 lat.

Spotkania w pierwszym roku odbywają się raz w miesiącu a w drugim roku dwa razy w miesiącu. Kandydaci w tym okresie uczestniczą w praktykach religijnych jak np. różaniec, Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe. Regularnie uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej i przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Uczestniczą też w pierwszym roku w jednodniowym a w drugim roku weekendowym skupieniu prowadzonym przez naszą oazę.

Oprócz tradycyjnej formy w naszej parafii przygotowanie odbywa się również w formie tzw. „Post Cresima” . Młodzi spotykają się w niewielkich grupach i są przygotowywani przez małżeństwa z parafii, które zostały wybrane i przygotowane do tej posługi. Młodzi spotykają się w piątki o godzinie 19.00.

Formację „Post Cresima” rozpoczyna się w 7 klasie szkoły podstawowej.

Świadek bierzmowania (wg. KPK Kan. 893)

Kan. 893. Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie, może jednak być jego współmałżonkiem;
  • wypada, aby świadkiem był ktoś z rodziców chrzestnych bierzmowanego.
    z uwagi na to, że przyjmujący bierzmowanie wybiera tylko jednego świadka, nie może być nim wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej.

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej
Wtorek, środa, czwartek i piątek
w godz. 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00