Skip to main content

Małżeństwo

Co powinni zrobić narzeczeni by zawrzeć ślub kościelny?

Narzeczeni (nupturienci) winni zgłosić się do kancelarii odpowiednio wcześniej, aby zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Jeżeli narzeczeni nie byli wcześniej w żadnych związkach (formalnych lub nieformalnych), to dopiero około trzy miesiące przed datą ślubu powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej z wymaganymi dokumentami celem spisania Protokołu przedślubnego i ostatecznego potwierdzenia, że dany ślub może się odbyć.

Protokół zasadniczo spisuje się w parafii, gdzie ma odbyć się ślub. W sytuacji, gdy narzeczony lub narzeczona nie mieszkają obecnie na terenie tej parafii, to do rozpoczęcia jakichkolwiek formalności niezbędna jest pisemna zgoda proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. substytucja).

W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, to wtedy wystawiana jest licencja do pobłogosławienia ślubu, z którą narzeczeni zgłaszają się do parafii ślubu.

Wymagane dokumenty:

  • jeżeli żadne z narzeczonych nie mieszka obecnie na terenie naszej parafii, niezbędna jest pisemna zgoda proboszcza jednego z nich, aby przeprowadzić formalności przedślubne w naszej parafii,
  • świadectwa Chrztu świętego (pobrane w parafii chrztu – dokument nie starszy niż sześć miesięcy do terminu ślubu),
  • świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie jest ono odnotowane na metryce Chrztu świętego),
  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy ślubu konkordatowego – dokument jest ważny sześć miesięcy do terminu ślubu),
  • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych (kursu przedmałżeńskiego),
  • zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni małżeńskiej,
  • świadectwa katechizacji z ostatniej ukończonej klasy,
  • narzeczeni powinni przypomnieć sobie rok i parafię Pierwszej Komunii świętej.

W sprawie spisania protokołu narzeczonych w kancelarii parafialnej prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne lub poprzez e-mail.

Czym jest sakrament Małżeństwa?

Kan. 1055 § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056. Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kto może zawrzeć sakrament małżeństwa?

Kan. 1058. Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.

Kan. 1059. Małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, lecz także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa.

Katechezy dla narzeczonych
Poniedziałki: od 20:00 do 21.00

Terminy katechez w naszej parafii są następujące:

wiosna: od 8 kwietnia 2024
jesień: