Skip to main content

Ochrona danych osobowych w Parafii Św. Anny w Piasecznie

Parafia przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

1)Administrator danych osobowych:
Administratorem Danych Osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest parafia rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Piasecznie, Pl. Piłsudskiego 10, reprezentowana przez księdza proboszcza, na którym spoczywa obowiązek ochrony tych zbiorów.

2) Inspektor ochrony danych osobowych:
Parafia nie powołała własnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Archidiecezji Warszawskiej jest ks. dr Piotr Wierzbicki. Jego zadaniem jest czuwanie nad właściwym przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych na terenie Archidiecezji.

3) Cel przetwarzania:
Każda osoba przychodząca do kancelarii parafialnej, aby korzystać z posług religijnych, duszpasterskich, administracyjnych, charytatywnych i sądowych wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jej danych osobowych koniecznych do wypełnienia tych posług. Zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym: zbiorem danych są księgi metrykalne i inne rejestry (dokumentacja) związana z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związane ze stanem kanonicznym, prowadzone kartoteki parafialne, wydawane wypisy z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. informacje o autorstwie artykułów w gazetce parafialnej, przynależność do grupy parafialnej.

Na szczeblu parafialnym podstawowym zbiorem danych osobowych są księgi parafialne zawierające rejestr osób ochrzczonych, przystępujących do I Komunii Świętej, bierzmowanych, zapowiedzi przedślubnych, zawartych małżeństw, chorych, zgonów, cmentarna.

Obejmuje to także inne dane konieczne do bieżącej pracy – np. księga intencji mszalnych, kartoteka parafialna, rejestry osób, wykazy członków grup i wspólnot duszpasterskich i rad parafialnych.

4) Kategorie danych osobowych:
Imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.

5) Odbiorcy danych osobowych:
Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą – za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą. W przypadku dzieci – ich rodzice, bądź opiekunowie prawni. Mogą być one również wysłane przez kancelarię parafii droga służbową do parafii, gdzie są wymagane dla określonych celów. Tam będą mogły być odebrane po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej.

Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństw osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Przeglądanie i badanie ksiąg ochrzczonych w celach naukowych lub genealogicznych wymaga odrębnego zezwolenia proboszcza lub ordynariusza miejsca;

6) Jakie dane są szczególnie chronione i przez jak długi czas:
Ustalony zgodnie z prawem kanonicznym szczególnie chronione są dane dotyczące:

chrztów​ – ​do 100 lat wstecz;
małżeństw ​– ​do 60 lat wstecz;
zgonów​ –​ do 50 lat wstecz.

7) Komu wolno ujawniać dane osobowe:

Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie w instytucjonalnych relacjach wewnątrzkościelnych.

Dane te nie mogą być przekazywane poza Kościół bez zgody osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem zgodnego z prawem żądania ze strony organów publicznych i w innych przypadkach wymienionych w art. 7 Dekretu.

8) Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu,
usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu – w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu,
ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.
Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.
Osobom zrywającym oficjalnie związek z Kościołem przysługuje prawo do wprowadzenia odpowiedniej adnotacji przy zapisie o ich chrzcie w księgach metrykalnych, lecz nie ma i nie będzie żadnej możliwości wykreślenia ich nazwiska z ksiąg metrykalnych. Byłoby to bowiem fałszowaniem dokumentów, niosącym nieraz bardzo poważne skutki prawne, na przykład w kontekście zawierania kolejnych związków małżeńskich;
W przypadku, kiedy mamy do czynienia z apostatą, a więc z osobą, która zdecydowała się na odejście z Kościoła, przysługuje jej tzw. prawo do zapomnienia, czyli w praktyce zakaz obrotu jej danymi. Poza szczegółowymi wyjątkami, kiedy na takie działanie, na przykład przed sądem kościelnym, będzie musiał wyrazić zgodę biskup ordynariusz.

9) Procedura odwoławcza

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, może złożyć skargę do Administratora Danych Osobowych reprezentowanego przez proboszcza proboszccz@sw-anna.pl lub do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Archidiecezji Warszawskiej.
Również, zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.episkopat.pl.

10) Wizerunek:

Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne.
Wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
Wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać w gazetkach parafialnych i na stronach internetowych te informacje, które wynikają z przepisów prawa kanonicznego, np.: zapowiedzi przedślubne w postaci imion, nazwisk i parafii zamieszkania narzeczonych, wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii itp., z tym, że te osoby lub ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tych danych.

11) Monitoring

Obiekt oraz teren kościoła parafii jest monitorowany i oznaczony odpowiednimi informacjami. Wejście na ten teren wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów KIOD do celów związanych z funkcjonowaniem monitoringu

12) Strona internetowa www.sw-anna.pl

Operatorem strony sw-anna.pl (zwanej także Stroną) jest Parafia Św. Anny w Piasecznie (zwanej dalej także Operatorem), która ma na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających tą stronę.
W ramach funkcjonowania niniejszej strony pozyskiwane są następujące informacje o danych użytkowników oraz ich zachowaniach:
– zapisywanych w logach serwera WWW;
– zapisywanych w danych Google Analitycs;
– zapisywanych w formularzach;
– zapisywanych w urządzeniach końcowych w ramach plików Cookies.

Strona stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1191) i zakazane jest jego wykorzystywanie jakiejkolwiek treści Strony w całości lub w części w celach niekomercyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody Operatora.
Operator zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.

Operator dba o publikowanie treści w sposób rzetelny, jednakże Operator nie odpowiada za skutki ewentualnego wykorzystywania tych treści przez użytkowników lub osoby trzecie bez naruszenia w jakiejkolwiek części niniejszej polityki. Strona zawiera odnośniki do innych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator nie odpowiada również za treść oraz politykę prywatności linkowanych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator zaleca każdorazowe zapoznanie się z polityką prywatności po przejściu do linkowanej strony. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie strony www-sw-anna.pl.

Strona przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Strony jak również przeglądane zasoby na podstawie adresów URL. W plikach logów serwera WWW, o ile to technicznie możliwe, przechowywane są następujące informacje:
1) adres IP
2) nazwa stacji klienta
3) czas nadejścia zapytania,
4) pierwszy wiersz żądania http,
5) czas wysłania odpowiedzi,
6) kod odpowiedzi HTTP,
7) nazwę stacji klienta identyfikowanej na podstawie protokołu HTTP, w przypadku gdy jest to możliwe,
8) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
9) adres URL strony poprzednio przeglądanej przez użytkownika w przypadku skierowania na Stronę poprzez odnośnik,
10) informacje o przeglądarce użytkownika,
11) liczba wysłanych przez serwer bajtów,
12) inne dane techniczne o anonimowym charakterze,
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę. Dane powyższe są przechowywane przez czas nieokreślony i ewentualnie wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną oraz celów statystycznych.

Operator korzysta z rozwiązań zewnętrznego dostawcy (Google, Inc. z siedzibą w Mountain View w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych) analizującego anonimowe dane dotyczące użytkowników odwiedzających Stronę tzw. Google Analitycs, które działa na podstawie plików cookies bez udostępnienia danych umożliwiających identyfikację osoby. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics dostępną na stronie http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Użytkownik, który jedynie przegląda Stronę zapoznając się z jej treścią nie ma obowiązku ujawniać swojej tożsamości. Strona zbiera odpowiednie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, kraj, cel (wpłaty), kwota (wpłaty/deklaracji), rodzaj darczyńcy w celu dokonania procesu, do którego służy dany formularz np. darowizny.

W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 1 pozwalają na identyfikację osoby fizycznej to dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką ochrony danych osobowych Operatora. Jednocześnie każdy użytkownik przed wysłaniem formularza musi każdorazowo zaznaczyć, iż otrzymał od Operatora informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdujące się na podstronie https://sw-anna.pl/ochrona-danych-osobowych/

Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika. Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików. Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Przydatna w tym zakresie może być opcja Pomoc, która może znajdować w danej przeglądarce użytkownika.

Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Operatora z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

Każdy Użytkownik powinien korzystać ze Strony w sposób ostrożny, w szczególności powinien korzystać z najnowszego oprogramowania antywirusowego, włączyć tzw. firewall’a jak również stosować wszelkie inne środki bezpieczeństwa. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad. W przypadku zmiany przez Operatora niniejszej polityki prywatności aktualna jej wersja jest publikowana na Stronie.