Skip to main content

Parafia św. Anny posiada duży dom parafialny, który jest w pełni wykorzystywany na potrzeby różnych grup, wspólnot, na potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Jednak dla sprawniejszego funkcjonowania domu parafialnego potrzebna jest winda, dodatkowa klatka schodowa i duża sala – pomieszczenie wielofunkcyjne, ze szczególnym przeznaczeniem na spotykania przy stole. Parafia przygotowała odpowiedni projekt rozbudowy domu i od listopada 2017 r. trwają prace budowlane. Koszty całej inwestycji są dosyć wysokie, ale potrzeba takiej inwestycji jest jeszcze większa.

Poniżej publikujemy ulotkę informującą o możliwości dokonania odpisu od podstawy opodatkowania na cele kultu i podajemy numer konta. Można też dokonać wpłaty na poniżej podane konto.

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie potrzeb parafii i pomoc w realizacji tej inwestycji.

POMÓŻMY W ROZBUDOWIE DOMU PARAFIALNEGO

Dom Parafialny przy Parafii św. Anny służy całej społeczności naszego miasta i okolic.

Przepisy podatkowe umożliwiają nam dokonanie

darowizny na ten cel!

Darowizna na cele kultu religijnego – OSOBY FIZYCZNE

Odliczenie od dochodu, które skutkuje zmniejszeniem podatku dochodowego od osób fizycznych przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Ważne by suma wszystkich dokonanych w roku podatkowym darowizn nie przekroczyła tych 6% dochodu. Darczyńca przekazujący pieniądze musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego i dołączyć go do rozliczenia podatkowego.

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej. W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych.

Darowizna na cele kultu religijnego – OSOBY PRAWNE

Przed dokonaniem wyliczenia należnego podatku płatnicy CIT mają prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania (czyli dochód) o wskazane w ustawie wydatki.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT odliczeniu podlegają darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej Ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Darowizną która może pomniejszyć podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT darowizna na cele kultu religijnego. Limit odliczeń został określony i wynosi maksymalnie 10%.

Istotną kwestią jest prawidłowe udokumentowanie przekazanej darowizny. Zgodnie z art. 18 ust. 1c Ustawy o CIT odliczenie darowizny stosuje się, jeżeli darowizna jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Konto Parafii; Parafia Rzymskokatolicka św. Anny;

Pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno

Nr 80 1240 6351 1111 0000 4810 3912

Darowizna na cele kultu